Акценти

За нас

Микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД е еднолично акционерно дружество, собственост на Българска банка за развитие. Като акционерно дружество с едностепенна система на управление микрофинансиращата институция има Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява от Изпълнителен директор и зам.-изпълнителен директор.

Мисия
Основна цел на Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД е да предоставя достъп до финансиране на микро и малки предприятия в т.ч. и стартиращи предприемачи, като по този начин намалява тяхната „изключеност” от пазара на финансови услуги и им дава възможност да развият своя бизнес и да изградят добра кредитна история.

Цели
Осигуряване дългосрочно предоставяне на финансови услуги на микро и малки предприятия.
По този начин МФИ:

 

 

Продукти

Лизинг

Кредити

Калкулатори

Лизинг

Кредити