Акценти

Кредит за инвестиции (придобиване на ДА)

Параметри на кредита за инвестиции:

Предмет на финансиране – предмет на финансиране при кредит за инвестиции могат да бъдат всякакви дълготрайни активи, използвани за производство, търговия, предоставяне на услуги, земеделие и др. в т.ч. но не само недвижими имоти, машини, оборудване, транспортни средства, селскостопанска техника и инвентар. Не се предоставят кредити за инвестиции за закупуване на вещи и имоти за потребителски нужди и жилищни цели.

Максимален размер на финансиране – до 150 000 евро (или левовата им равностойност).

Собствено участие – минимум 10% от стойността на одобрения от МФИ инвестиционен проект, без включен ДДС. Дължимият ДДС за инвестиционния проект се заплаща от кредитополучателя.

Срок за погасяване – от 12 до 120 месеца

Гратисен период по главницата – до 12 месеца

Годишна лихва - От 7% до 9.5% при фиксиран лихвен процент или 3м. Euribor/Sofibor + от 6.75% до 9.25% при променлив лихвен процент.

Видове обезпечения – особен залог на движимо имущество (машини и съоръжения, оборудване, транспортни средства, материали и др.), ипотека на недвижим имот, особен залог на вземания, поръчителство от трети платежоспособни лица, запис на заповед, банкови гаранции, залог на търговско предприятие, залог на парични средства, залог на ценни книжа, други допустими обезпечения предвидени в приложимото законодателство.

Тарифа за таксите, комисионите и неустойките по предоставяне на кредити

Подкрепяният инструмент за микрофинансиране се ползва от гаранция, издадена по Европейски механизъм за микрофинансиране Прогрес, създаден от Евопейския съюз.
 

Критерии за предварителен подбор на кандидати за финансиране

Необходими документи за кандидатстване

Кредитоискател, който е едноличен търговец, търговско дружество или кооперация следва да представи следният комплект документи:

Кредитоискател, който е физическо лице (лица, извършващи услуги с личен труд, занаятчии, земеделски производители): 

При необходимост, за целите на анализ на искането за финансиране, МФИ може да изиска и други документи. Всички копия от документи се заверяват “Вярно с оригинала” от представляващия кредитоискателя.

 

Продукти

Лизинг

Кредити

Калкулатори

Лизинг

Кредити