Акценти

Кредити

Кой може да кандидатства

  • микро и малки предприятия в т.ч. и стартиращи, които са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, кооперации по Закона за кооперациите, занаятчии по Закона за занаятите
  • земеделски производители
  • самонаети лица

* За начинаещи се считат предприятията, които са извършвали дейност по-малко от 12 месеца към датата на кандидатстване за финансов лизинг

 

Кредитни продукти

 

 

Продукти

Лизинг

Кредити

Калкулатори

Лизинг

Кредити