Акценти

Често задавани въпроси

Каква е минималната и максималната продължителност на лизинговия договор?
Минималният срок на предоставяния от МФИ ДЖОБС ЕАД финансов лизинг е 12 месеца, а максималният е 60 месеца.

Какъв е размерът на встъпителната (първоначалната) вноска?
Минималният размер на встъпителната вноска е 20% от стойността на лизингования актив.

Коя е минималната и максимална сума, която финансирате?
Минималният размер на предоставяното финансиране е 3 000 /три хиляди/ лева или равностойността им в евро, а максималният размер на предоставяното финансиране е в парична равностойност на продукта за един клиент - 25 000 евро или равностойността им в лева, без ДДС.

Допуска ли се ползване на гратисен период?
Допуска се ползване на гратисен период по главницата до 6 месеца през първата година и до 3 месеца през следващите години, в случай, че това е икономически обосновано.

Как се определя лизинговата вноска?
Съгласно рисковия профил на клиента и лизинговия срок. Общата сума на дължимите лизингови вноски се изчислява, като от цената на придобиване се приспадне встъпителната вноска на лизингополучателя. Погасителният план, който е неразделна част от договора за лизинг се оформя с равни месечни плащания, дължими на МФИ ДЖОБС ЕАД на 5-то число от всеки месец, с изключение на гратисният период през който клиента заплаща само дължимите лихви.

В какъв срок се взема решение за отпускане на лизинг?
МФИ ДЖОБС ЕАД взема решение в рамките на 5 работни дни от предоставянето на необходимата информация от страна на Лизингоискателя.

Какъв е размерът на лихвата и как се изчислява тя?
Лизингополучателят заплаща годишна лихва от 7.25% до 9.5% при фиксиран лихвен процент или 3м. Euribor/Sofibor + от 7% до 9.25% при променлив лихвен процент.

Какъв е начинът на изплащане на лизинговите вноски?
Изплащането става на месечни вноски, включващи погашения по главницата и месечна лихва върху остатъчната главница, с изключение на гратисния период през който клиента заплаща само дължимите лихви по банковата сметка на МФИ ДЖОБС ЕАД.

Къде мога да кандидатствам?
Може да кандидатствате в офиса на МФИ ДЖОБС ЕАД в град София или в офиса на някой от посредниците на МФИ ДЖОБС ЕАД. За да видите списък с всички адреси и телефони на офисите от Бизнес Мрежата от посредници, моля натиснете тук.

Какви допълнителни такси и комисионни се дължат?
МФИ ДЖОБС ЕАД прилага Тарифа за таксите, комисионните и неустойките на Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД по предоставяне на финансов лизинг, която може да се видите тук.

Може ли лизинговият договор да бъде прекратен предсрочно и да се придобие собственост преди първоначално планирания срок?
Имате право да предплатите остатъка от лизинговите вноски и да придобиете собственост преди първоначално планирания срок. Лизингополучателят има право (опция) да придобие собствеността върху лизинговия актив след изплащане на договорената лизингова цена и дължимия ДДС съгласно договорения погасителен план и остатъчната стойност на вещта, към датата на изплащане, като тя е в размер конкретно определен в договора за финансов лизинг.

Какво трябва да направя, за да кандидатствам за лизинг пред МФИ ДЖОБС ЕАД?
Процедурата по кандидатстване за лизинг пред МФИ ДЖОБС ЕАД е опростена. Необходимо е да знаете от какви активи имате нужда и да подготвите изискваните документи, които можете да намерите тук.

 

Продукти

Лизинг

Кредити

Калкулатори

Лизинг

Кредити