Акценти

Кредитна линия

Параметри на кредитната линия:

Предмет на финансиране - предмет на финансиране може да бъде предоставянето на оборотни средства за нуждите на бизнеса на кредитоискателя.
Максимален размер на финансиране – до 150 000 Евро (или левовата им равностойност).
 
Годишна лихва - от От 7% до 9.5% при фиксиран лихвен процент или 3м. Euribor/Sofibor + от 6.75% до 9.25% при променлив  лихвен процент. 
Видове обезпечения – особен залог на движимо имущество (машини и съоръжения, оборудване, транспортни средства, материали и др.), ипотека на недвижим имот, особен залог на вземания, поръчителство от трети платежоспособни лица, запис на заповед, банкови гаранции, залог на търговско предприятие, залог на парични средства, залог на ценни книжа, други допустими обезпечения предвидени в приложимото законодателство.
 
Тарифа за таксите, комисионите и неустойките по предоставяне на кредити
 
 
Критерии за предварителен подбор на кандидати за финансиране:
 
Необходими документи за кандидатстване:
 
Кредитоискател, който е едноличен търговец, търговско дружество или кооперация следва да представи следният комплект документи:
 
Кредитополучател, който е физическо лице (лица, извършващи услуги с личен труд, занаятчии, земеделски производители):
 
При необходимост, за целите на анализ на искането за финансиране, МФИ може да изиска и други документи. Всички копия от документи се заверяват “Вярно с оригинала” от представляващия кредитоискателя.
 
 

Продукти

Лизинг

Кредити

Калкулатори

Лизинг

Кредити