Акценти

Лизинг на индустриално оборудване

Параметри на лизинга на индустриално оборудване:

Максимален размер на финансиране – до 100 000 лева без ДДС

Встъпителна вноска (собствено участие) – минимум 20%

Срок за погасяване – от 12 до 60 месеца

Гратисен период – до 6 месеца през първата година и до 3 месеца през следващите години

Годишна лихва: От 7.25% до 9.5% при фиксиран лихвен процент или 3м. Euribor/Sofibor + от 7% до 9.25% при променлив лихвен процент.

Видове обезпечения – запис на заповед; поръчителство; вписване на лизинговия договор в ЦРОЗ

Тарифа за таксите, комисионите и неустойките

Критерии за предварителен подбор на кандидати за финансов лизинг

 
Необходими документи за кандидатстване

За Лизингоискател, който е едноличен търговец, търговско дружество или кооперация следва да представи следният комплект документи:

За Лизингоискател, който е физическо лице (лица, извършващи услуги с личен труд, занаятчии, земеделски производители):

Всички копия от документи се заверяват Вярно с оригинала от представляващия лизингоискателя.

 

Продукти

Лизинг

Кредити

Калкулатори

Лизинг

Кредити