Акценти

Параметри на лизинга на земеделска земя:

 
Максимален размер на финансиране – до 300 000 лева;
 
Встъпителна вноска (собствено участие) – минимум 10%
 
Срок за погасяване – от 12 до 120 месеца
 
Гратисен период – до 18 месеца, максимум 6 месеца годишно;
 
Годишна лихва  – От 7% до 9.5% при фиксиран лихвен процент или 3м. Euribor/Sofibor + от 6,75% до 9.25% при променлив лихвен процент.
Видове обезпечения – запис на заповед; поръчителство; вписване на лизинговия договор в ЦРОЗ
 
Тарифа за таксите, комисионите и неустойките
 
Критерии за предварителен подбор на кандидати за финансов лизинг:
 
Необходими документи за кандидатстване:
 
За Лизингоискател, който е едноличен търговец, търговско дружество или кооперация следва да представи следният комплект документи:
 
 
За Лизингоискател, който е физическо лице (лица, извършващи услуги с личен труд, занаятчии, земеделски производители):
 
 
Всички копия от документи се заверяват “Вярно с оригинала” от представляващия лизингоискателя.
 
 

Продукти

Лизинг

Кредити

Калкулатори

Лизинг

Кредити